لیست دوره ها

دوره: دوره اول تدبر در قرآن (مقدمات + 4 سوره مدنی)


دوره: دوره اول تدبر در قرآن (مقدمات + 4 سوره مدنی)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 380,000 تومان190,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 4 بخش و 24 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 5.5 ساعت می باشد
دوره: دوره دوم تدبر در قرآن (6 سوره مدنی)


دوره: دوره دوم تدبر در قرآن (6 سوره مدنی)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 500,000 تومان250,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 6 بخش و 29 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 6.5 ساعت می باشد
دوره: دوره سوم تدبر در قرآن (10 سوره مکی)


دوره: دوره سوم تدبر در قرآن (10 سوره مکی)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 880,000 تومان440,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 4 ماه
- دوره دارای 10 بخش و 42 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 10 ساعت می باشد
دوره: دوره چهارم تدبر در قرآن (سور محمّد، فتح و حجرات)


دوره: دوره چهارم تدبر در قرآن (سور محمّد، فتح و حجرات)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 300,000 تومان150,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 3 بخش و 14 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 3 ساعت می باشد
دوره: دوره پنجم تدبّر در قرآن (هفت سوره مکی قاف تا واقعه)


دوره: دوره پنجم تدبّر در قرآن (هفت سوره مکی قاف تا واقعه)
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 500,000 تومان250,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 4 ماه
- دوره دارای 7 بخش و 23 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 4 ساعت و 40 دقیقه می باشد
دوره: دوره اول آموزش زبان عربی قرآنی


دوره: دوره اول آموزش زبان عربی قرآنی
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 340,000 تومان170,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 4 بخش و 26 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 5 ساعت می باشد
دوره: دوره دوم آموزش زبان عربی قرآنی


دوره: دوره دوم آموزش زبان عربی قرآنی
توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.


مبلغ دوره: 430,000 تومان215,000 تومان
مدت دسترسی به دوره: 3 ماه
- دوره دارای 5 بخش و 28 جلسه می باشد.
مجموع ساعات دوره 7 ساعت می باشد